فناوری نانو

نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم

نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم مقاله نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیومشامل : مقدمه  خاصیت فوتوکاتالیستی خاصیت فوق آبدوستی کاربردها بررسی تاثیر اکسید تیتانیوم در نگهداری خرمای مضافتی طی دوره انبارداری نتیجه و بحث و بررسی شامل ۲۶ صفحه… جزئیات بیشتر / دانلود

مشاهده بیشتر »

نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم

نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم مقاله نانوکامپوزیت های دی اکسید تیتانیومشامل : مقدمه  خاصیت فوتوکاتالیستی خاصیت فوق آبدوستی کاربردها بررسی تاثیر اکسید تیتانیوم در نگهداری خرمای مضافتی طی دوره انبارداری نتیجه و بحث و بررسی شامل ۲۶ صفحه… جزئیات بیشتر / دانلود

مشاهده بیشتر »