طب سنتی

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکریابینی (آپدیت شده)

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف مقدمه و هدف…۱ فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع کلیات و مروری بر منابع..۴ گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)۵ آرتمیزیا۶ ۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان..۶ ۱-۱-۲- راسته آسترال.۶ ۲-۱-۲- تیره کاسنی..۶ ۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی..۷ ۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی..۷ ۳-۱-۲- زیر تیره …

مشاهده بیشتر »

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکریابینی (آپدیت شده)

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف مقدمه و هدف…۱ فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع کلیات و مروری بر منابع..۴ گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)۵ آرتمیزیا۶ ۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان..۶ ۱-۱-۲- راسته آسترال.۶ ۲-۱-۲- تیره کاسنی..۶ ۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی..۷ ۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی..۷ ۳-۱-۲- زیر تیره …

مشاهده بیشتر »