داروسازی

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فهرست مطالبعنوان صفحه     چکیده پایان نامه بخش اول: مقدمه مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱-۱- اوپیوییدها…………………………………………………………………………………………. ۱-۱-۱- تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک…………………………………………………………………………. ۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد……………………………………………………………….. ۱-۱-۴- آثار… جزئیات بیشتر / دانلود

مشاهده بیشتر »

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر عنوان صفحه   چکیده   مقدمه   فصل اول: کلیات   ۱-۱- آناتومی پستان ۱ ۱-۲- بافت شناسی پستان ۵ ۱-۳- فیزیولوژی پستان ۱۰ ۱-۴- تاریخچه کشف هورمون پرولاکتین و شرح …

مشاهده بیشتر »

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی مقدمه………………………….. ۱ فصل اول: کلیات ۱-۱- اکسیم‌ها و کاربرد آنها……………… ۲ ۱-۱-۱- اثر اکسیم به عنوان آنتی دوت………. ۴ الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اکسیم‌ها……… ۱۱ ب) فارماکوکینتیک اکسیم‌ها……………….. ۱۴ ج) …

مشاهده بیشتر »